Smaller Default Larger

PROCEDURA POBYTU I BEZPIECZEŃSTWA DZIECKA

W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM W SŁOMNIKACH

W OKRESIE PANDEMII KORONAWIRUSA COVID-19

 

Podstawa prawna:

 1. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. poz. 844 ze zm.).
 2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2018 poz. 2410 z póź.zm.).
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 410).
 4. Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374).
 5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii ( Dz. U. z 2020 poz 673).
 6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, w zwiazku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/780
 7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/781
 8. Wytyczne Ministerstwa Zdrowia, GIS i MEN dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnegohttps://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-dla-przedszkoli
 9. Statut Przedszkola Samorządowego w Słomnikach.

 

 

 1. I Cel procedury

Celem niniejszej procedury jest ustalenie sposobu postępowania w celu zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pobytu dzieci w Przedszkolu Samorządowym w Słomnikach w trakcie pandemii koronawirusa COVID-19.

 

II Zakres procedury

Niniejsza procedura dotyczy wszystkich dzieci, rodziców/prawnych opiekunów oraz pracowników Przedszkola Samorządowego w Słomnikach przebywających na terenie przedszkola w trakcie trwania pandemii koronawirusa COVID-19.

           

         III Informacje ogólne

 1. Do przedszkola może uczęszczać tylko dziecko zdrowe bez objawów chorobowych.
 2. Dzieci z objawami chorobowymi np. katar, kaszel, gorączka nie należy przyprowadzać do przedszkola.
 3. Dzieci z objawami infekcji wirusowej, chorób skórnych oraz objawów sugerujących chorobę zakaźną nie mogą uczęszczać do przedszkola.
 4. Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w przedszkolu, rodzic/prawny opiekun zobowiązany jest do przekazania dyrektorowi istotnych informacji o stanie zdrowia dziecka.
 5. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych nauczyciel może zmierzyć temperaturę dziecku, po uzyskaniu zgody rodzica na pomiar temperatury ciała dziecka.
 6. Temperaturę ciała dziecka należy mierzyć za pomocą termometru bezdotykowego bezpośrednio po wejściu do budynku.

 

IV Odpowiedzialność.

 1. Odpowiedzialnym za wdrożeniem procedury i zapoznanie z nią rodziców/prawnych opiekunów oraz pracowników jest Dyrekcja przedszkola.
 2. Do przestrzegania postanowień niniejszej procedury zobowiązani są wszyscy rodzice/prawni opiekunowie dzieci uczęszczających do Przedszkola Samorządowego w Słomnikach oraz pracownicy.

 

  V Organizacja opieki w przedszkolu.

 1. Jedna grupa dzieci, będzie przebywać w wyznaczonej i stałej sali, która przynajmniej raz na godzinę będzie wietrzona.
 2. Grupy dzieci nie będą stykać się ze sobą.
 3. Do grupy przyporządkowani, będą ci sami nauczyciele i opiekunowie.
 4. Nauczyciele i opiekunowie między sobą będą zachować dystans społeczny wynoszący minimalnie 1,5 m,
 5. W grupie może przebywać do 12 dzieci. W uzasadnionych wypadkach, za zgodą organu prowadzącego można zwiększyć liczbę dzieci – nie więcej niż o 2.
 6. Minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali nie może być mniejsza niż 4 m kw. na jedno dziecko i każdego opiekuna.
 7. Do przestrzeni tej nie wlicza się pomieszczenia lub pomieszczeń kuchni, zbiorowego żywienia, pomocniczych (ciągów komunikacji wewnętrznej, pomieszczeń porządkowych, magazynowych, higieniczno - sanitarnych, np. łazienek i ustępów). Nie należy sumować powierzchni sal dla dzieci i przeliczać łącznej jej powierzchni na limit miejsc Powierzchnię każdej sali wylicza się z uwzględnieniem mebli i innych sprzętów w niej się znajdujących.
 8. W sali zabaw, w której przebywać będą dzieci, nie będzie zabawek, przedmiotów, sprzętów, których nie można skutecznie dezynfekować (np. pluszowe zabawki, pacynki), a wykorzystywane przez dziecko w zabawie klocki, zabawki, przybory sportowe, będą odkładane do plastikowego kosza znajdującego się pod biurkiem i dezynfekowane przed użyciem przez kolejne dziecko.
 9. Dzieci nie powinny przynosić ze sobą do przedszkola żadnych niepotrzebnych przedmiotów i zabawek.
 10. Na czas pandemii rezyguje się z mycia zębów w przedszkolu.
 11. Przy organizacji miejsca do odpoczynku, należy zachować dystans miedzy leżakami, materacami.
 12. W pracę edukacyjno - opiekuńczą z dziećmi nie mogą, być zaangażowane osoby powyżej 60 lat.
 13. Opieki na dziećmi nie mogą sprawować nauczyciele, pomoce nauczyciela z objawami chorobowymi: kaszel, gorączka itp.

 

 VI Higiena i dezynfekcja

 1. Codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek,klawiatury, włączników. i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach przygotowywania posiłków.
 2. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji.
 3. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów tak, aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 4. Wywieszanie w pomieszczeniach sanitarno - higienicznych plakatów z zasadami prawidłowego mycia rąk oraz instrukcji przy dozownikach z płynem do dezynfekcji.
 5. Bieżąca dezynfekcja toalet, sprzętu i zabawek.
 6. Nauczyciele i pozostali pracownicy będą zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos, a także fartuchy z długim rękawem (do użycia w razie konieczności np. przeprowadzania zabiegów higienicznych u dziecka).
 7. Przeprowadzone zostaną spotkania z pracownikami i rozmowa, aby kładli szczególny nacisk na profilaktykę zdrowotną, również dotyczącą ich samych. Do placówki nie powinni przychodzić nauczyciele i inni pracownicy, którzy są chorzy.
 8. Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.

 

VII Higiena dzieci:

 1. Nauczyciele zobowiązani są do prowadzenia działań profilaktycznych podczas pobytu dziecka w przedszkolu, w tym w szczególności:
 2. wyjaśniać dzieciom jakie zasady obowiązują w przedszkolu i dlaczego zostały wprowadzone;
 3. systematycznie przypominać dzieciom obowiązujące w przedszkolu zasady bezpieczeństwa i higieny;
 4. przypominać dzieciom etapy mycia rąk, zgodnie z obowiązującą instrukcją oraz zorganizować pokaz mycia rąk i ich dezynfekcji;
 5. zwracać uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce z użyciem ciepłej wody i mydła, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na powietrzu, z placu zabaw;
 6. wdrażać dzieci do stosowania ochrony podczas kichania i kaszlu, zasłaniania ust i nosa;
 7. wdrażać dzieci do unikania dotykania twarzy: oczu, nosa i ust oraz unikania wkładania przedmiotów, zabawek, placów do ust;
 8. zachęcać dzieci do zachowania odpowiedniego dystansu pomiędzy sobą;
 9. wszystkie podejmowane działania nauczyciele odnotowują w dzienniku zajęć.
 10. Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do prowadzenia i przestrzegania zasad higieny i profilaktyki, w tym w szczególności:
 11. rodzice/prawni opiekunowie powinni zwracać uwagę dziecku na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Sami także powinni je stosować, bo dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu;
 12. rodzice/ prawni opiekunowie powinni przypominać dziecku podstawowe zasady higieny: niepodawanie ręki na powitanie, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, zasłanianie ust i nosa przy kichaniu, kaszlu;
 13. rodzice /prawni opiekunowie powinni zaopatrzyć dziecko, jeśli ukończyło 4. rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki.

 

VIII Spożywanie posiłków

 1. Dziecko może korzystać z wody do picia tylko pod nadzorem opiekuna.
 2. Spożywanie posiłków powinno się odbywać w małych grupach max 2 dzieci przy stoliku.
 3. Stoliki, krzesła należy każdorazowo zdezynfekować po zjedzeniu posiłku przez każdą grupę

 

IX Pobyt na powietrzu.

 1. Zakazuje się wyjść grup na zewnątrz poza teren przedszkola, np. na spacer do parku.
 2. Dzieci mogą przebywać na świeżym powietrzu wyłącznie na terenie przedszkola: plac zabaw.
 3. Należy zachować możliwie maksymalną odległość z uwzględnieniem zmianowości grup.
 4. Sprzęt na placu zabaw powinien być regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany. Jeśli nie ma takiej możliwości, należy zabezpieczyć go przed używaniem.

 

X Zasady przyprowadzania i odbierania dziecka do przedszkola

 1. Dzieci do przedszkola mogą być przyprowadzone/odbierane wyłącznie przez rodziców/prawnych opiekunów.
 2. Dzieci nie mogą być przyprowadzane/odbierane przez dziadków.
 3. Zawieszone zostają dotychczasowe upoważnienia odbioru dziecka.
 4. Jeśli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.
 5. Rodzice,/opiekunowie muszą zabezpieczyć się w środki ochrony osobistej zarówno podczas przyprowadzania/odbierania dziecka z przedszkola, jak również przebywania w budynku przedszkola (maseczki zakrywające usta i nos, rękawice ochronne).
 6. Przed wejściem do budynku rodzice/opiekunowie muszą obowiązkowo zdezynfekować ręce.
 7. W szatni może przebywać tylko troje dzieci ze swoim rodzicem/prawnym opiekunem. Obowiązuje zasada, że na 15 m kw. w placówce powinien przebywać jeden rodzic z dzieckiem. Pozostali rodzice oczekują przed budynkiem przedszkola w odległości 2 metrów.
 8. Rodzice mogą poruszać się w przedszkolu w wyznaczonym ciągu komunikacyjnym. Mają bezwzględny zakaz wchodzenia do sal.
 9. Rodzic zgłasza przyjście dziecka do grupy i czeka na odbiór dziecka przez woźną.
 10. Rodzice/prawni opiekunowie przyprowadzający i odbierający dzieci nie powinni podchodzić do osób tam przebywających, zarówno do dzieci, jak i dorosłych bliżej niż na 2 m.
 11. Rodzice/prawni opiekunowie powinni zwracać uwagę dziecku na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Sami także powinni je stosować, bo dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu.
 12. Rodzice/ prawni opiekunowie powinni zaopatrzyć dziecko, jeśli ukończyło 4 rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki.
 13. Osoby trzecie powinny w placówce przebywać tylko w uzasadnionych przypadkach przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności – osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe).

 

 XI Podejmowane działania w przypadku wystąpienia u dziecka  objawów choroby zakaźnej COVID-19

 

Pokój nauczycielski  będzie pomieszczeniem przeznaczonym na izolację.

 1. Podczas pobytu dziecka w przedszkolu, w przypadku zaobserwowania, wystąpienia lub zgłoszenia przez dziecko niepokojących objawów, złego samopoczucia należy odizolować dziecko od grupy, poinformować dyrektora oraz telefonicznie rodzica/ prawnego opiekuna o stanie zdrowia dziecka i niezwłocznie poprosić aby je odebrali.
 2. Dziecko z objawami chorobowymi należy odizolować w odrębnym pomieszczeniu lub w wyznaczonym miejscu wyposażonym w środki ochrony osobistej(fartuch,maseczka ewentualnie przyłbica, rękawiczki, płyn do dezynfekcji) z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób.
 3. Opiekę nad dzieckiem sprawuje wytypowany przez dyrektora pracownik przedszkola, który kontroluje stan zdrowia dziecka i sprawdza temperaturę dziecka.
 4. Jeżeli stan zdrowia dziecka pogarsza się, przed przybyciem jego rodzica/prawnego opiekuna Dyrektor przedszkola wzywa pogotowie ratunkowe i przekazuje informacje na temat stanu zdrowia dziecka.
 5. W przypadku stwierdzenia wystąpienia u dziecka chorobyCOVID - 19 lub jej podejrzenia rodzice/opiekunowie prawni dziecka zobowiązani są do poinformowania Dyrektora placówki o zachorowaniu dziecka, celem zapobiegania rozpowszechniania się choroby i podjęcia odpowiednich działań.
 6. Należy skontaktować się z Powiatową Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną w Krakowie o poradę lub konsultację w celu wdrożenia odpowiednich procedur.
 7. Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach przedszkola, w których przebywała osoba lub dziecko podejrzane o zakażenie i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/orazgis.gov.pl odnoszących się do osób,które miały kontakt z zakażonym.
 8. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że dziecko jest chore i może zarażać inne dzieci, dyrektor ma prawo nie wpuścić go do placówki, a rodzica poprosić o zabranie dziecka do domu i skontaktowanie się z lekarzem.
 9. W przypadku, gdy dziecko zostało skierowane do szpitala z podejrzeniem koronawirusa, należy wstrzymać przyjmowanie kolejnych grup dzieci. Dyrektor w porozumieniu z właściwym państwowym inspektorem sanitarnym może podjąć decyzję o zamknięciu przedszkola w celu przeprowadzenia dezynfekcji pomieszczeń i przedmiotów.
 10. Obszar, w który poruszał się i przebywało dziecko należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zdezynfekować powierzchnie dotykowe: klamki, uchwyty, wyłączniki, przyciski itp 

   

         Procedura obowiązuje od 11 maja 2020r. do odwołania przez Dyrektora Przedszkola  Samorządowego w Słomnikach

 

                                                                            Małgorzata Wojasińska