Smaller Default Larger

1. Co to jest gotowość szkolna?

To gotowość do podjęcia przez dziecko zadań i obowiązków jakie stawia przed nim szkoła. Dojrzałość szkolna obejmuje: rozwój fizyczny oraz psychiczny: emocjonalny, społeczny i umysłowy, a także poziom opanowania umiejętności i wiadomości przygotowujących dziecko do podjęcia nauki czytania, pisania i liczenia. Im pełniejsza jest ta dojrzałość, tym większa będzie gwarancja powodzenia dziecka w nauce.

2. Od czego zależy gotowość w szkolna?

Przede wszystkim od wieku kalendarzowego dziecka oraz indywidualnego tempa rozwoju fizycznego i psychologicznego dziecka jak i również od warunków w jakich się dziecko rozwija.

3. W jakim zakresie sprawdza się dojrzałość szkolną?

- w zakresie rozwoju fizycznego (duża motoryka oraz mała motoryka)

Rozwój ruchowy dziecka powinien charakteryzować się koordynacją ruchów, zdolnością utrzymania równowagi, zwinnością ruchów. Natomiast ruchy rąk powinny być sprawne na tyle, by umożliwić odpowiedni poziom rysowania czy pisania. Ważne, żeby ruchy były skoordynowane i płynne.

- w zakresie procesów poznawczych

Dziecko powinno skupić uwagę przez około 30 minut oraz celowo zapamiętać materiał. Powinno dokonywać analizy i syntezy znaków graficznych (m.in. różnicować elementy liter, różnicować zależności między elementami). Jeśli chodzi
o spostrzeganie słuchowe to powinno odróżniać słuchowo wszystkie głoski, dzielić wyrazy na głoski i sylaby, łączyć głoski w wyrazy, słuchowo różnicować rymy i rytm mowy.
Myślenie dziecka powinno charakteryzować się możliwością operowania informacjami tak, by możliwe stało się rozumienie pojęć prostych, prostych zasad czy reguł.
Mowa powinna pełnić funkcję komunikatywną i w pełni powinna być wykształcona. Wszystkie głoski powinny być prawidłowo wymawiane.

- w zakresie emocjonalno-motywacyjnym

Dziecko umie opanować emocje zwłaszcza złość i agresję, ma poczucie obowiązku
i odpowiedzialności za siebie, nie zniechęca się szybko napotkanymi trudnościami oraz lubi poznawać otaczający go świat. Nie wolno zapomnieć, iż dziecko ma ukształtowane uczucia społeczne jak współczucie i przyjaźń.

- w zakresie rozwoju społecznego

To już najwyższy czas, aby dziecko oderwało się od dziecięcego egocentryzmu
i umiało działać prospołecznie (np. pomoc koledze). Umiało żyć w grupie oraz posiadało chęć przynależności do niej. Ważne, aby rozumiało podstawowe zasady
i normy społeczne.

4. A co z matematyką?

Już w tym czasie sprawdza się czy dziecko posiada gotowość do podjęcia nauki matematyki. Czy sprawnie przelicza przedmioty, odróżnia prawidłowe liczenie
od błędnego oraz czy umiejętnie dodaje i odejmuje w zakresie 10 w pamięci
i na palcach. Ważne również jest operacyjne rozumowanie na poziomie konkretnym oraz czy jest zdolne do posługiwania się reprezentacjami symbolicznymi.

Opracowała Agnieszka Tekiela, na podstawie materiałów przygotowanych przez SPPP w Krakowie.